معرفی دانشکده

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری امروزه با داشتن شش گروه علمی علوم قرآن و حدیث / تاریخ تشیع، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، معارف اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی و زبان و ادبیات عربی به رسالت علمی و دانشگاهی خود در دانشگاه حکیم سبزواری، استان خراسان رضوی و ایران اسلامی مشغول است.