گروه فلسفه و حکمت اسلامی/ ادیان و عرفان

مدیر گروه:دکتر محمدرضا ارشادی نیا

شماره محل کار: 05144013234

همراه: 09155117502

فلسفه و حکمت اسلامی در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.      لیست دروس کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی

ادیان و عرفان در مقطع کارشناسی           لیست دروس کارشناسی ادیان و عرفان

ارتباط با ریاست و کارشناسان آموزش دانشکده

لینک ورود به سامانه الکترونیکی و مجازی دانشگاه(کلاس آنلاین و سایر فعالیت های آموزشی مجازی)

پورتال دانشجویان

اساتید گروه:

دكتر محمد کاظم علوی  رئیس دانشکده دانشیار 05144013071
آقای محمد باقری سبزوار عضو هیئت علمی مربی 05144013233
دكتر حسن صیانتی عضو هیئت علمی استادیار 05144013225
دکتر محمدرضا ارشادی نیا  مدیر گروه دانشیار 05144013234