تماس با ما

نشانی: 

خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- میدان خواجه نظام الملک – پردیس دانشگاه حکیم سبزواری 

پست الکترونیکی:   hakim@hsu.ac.ir 

تلفن : ۰۵۱۴۴۰۱۲۶۱۱ – ۰۵۱۴۴۰۱۲۶۱۵ – ۰۵۱۴۴۰۱۲۵۷۰

دورنگار: ۰۵۱۴۴۰۱۲۶۱۳

کد پستی: ۹۶۱۷۹۷۶۴۸۷ 

صندوق پستی: ۳۹۷

 

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir – تلفن : 05144012611 – 05144012615 – 05144012570 – دورنگار:05144012613 – کد پستی:9617976487 – صندوق پستی:397