تماس با ما

نشانی: 

خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- میدان خواجه نظام الملک – پردیس دانشگاه حکیم سبزواری 

پست الکترونیکی:   hakim@hsu.ac.ir 

تلفن : 05144012611 – 05144012615 – 05144012570

دورنگار: 05144012613

کد پستی: 9617976487 

صندوق پستی: 397