رشته های تحصیلی

 

 

رشته های تحصیلی دایر در مقطع کارشناسی

ردیف عنوان رشته گروه آموزشی عنوان دانشکده
۱ زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی ادبیات و علوم انسانی
۲ زبان و ادبیات فرانسه زبان و ادبیات فرانسه ادبیات و علوم انسانی
۳ روانشناسی علوم تربیتی ادبیات و علوم انسانی
۴ زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی
۵ علوم تربیتی علوم تربیتی ادبیات و علوم انسانی
۶ علوم سیاسی علوم سیاسی ادبیات و علوم انسانی
۷ حقوق حقوق الهیات و معارف اسلامی
۸ زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عرب الهیات و معارف اسلامی
۹ علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث/تاریخ تشیع الهیات و معارف اسلامی
۱۰ فقه و مبانی حقوق اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی الهیات و معارف اسلامی
۱۱ فلسفه و حکمت اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی الهیات و معارف اسلامی
۱۲ علوم و مهندسی محیط زیست محیط زیست جغرافیا و علوم محیطی
۱۳

جغرافیا

(گرایش های : ژئومورفولوژی – آب و هواشناسی – برنامه ریزی روستایی – برنامه ریزی شهری – سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی)
آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی جغرافیا و علوم محیطی
۱۴ آمار آمار ریاضی و علوم کامپیوتر
۱۵ ریاضیات و کاربردها ریاضی محض ریاضی و علوم کامپیوتر
۱۶ زیست شناسی زیست شناسی علوم پایه
۱۷ زیست شناسی سلولی و مولکولی زیست شناسی علوم پایه
۱۸ شیمی محض شیمی علوم پایه
۱۹ شیمی کاربردی شیمی علوم پایه
۲۰ فیزیک فیزیک علوم پایه
۲۱ علوم ورزشی تربیت بدنی عمومی علوم ورزشی
۲۲ مهندسی عمران مهندسی عمران فنی و مهندسی
۲۳ مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک فنی و مهندسی
۲۴ مهندسی مواد و متالورژی مهندسی مواد فنی و مهندسی
۲۵ مهندسی برق مهندسی برق مهندسی برق و کامپیوتر
۲۶ مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر مهندسی برق و کامپیوتر
۲۷ مرمت بناهای تاریخی مرمت و احیای بناهای تاریخی مهندسی معماری و شهرسازی
۲۸ مهندسی معماری مهندسی معماری مهندسی معماری و شهرسازی
۲۹ مهندسی شیمی مهندسی شیمی مهندسی نفت و پتروشیمی
۳۰ مهندسی نفت مهندسی نفت مهندسی نفت و پتروشیمی

 

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir – تلفن : 05144012611 – 05144012615 – 05144012570 – دورنگار:05144012613 – کد پستی:9617976487 – صندوق پستی:397