رشته های تحصيلي

 
 

رشته های تحصیلی دایر در مقطع كارشناسي

رديف عنوان رشته گروه آموزشي عنوان دانشكده
1 زبان و ادبيات انگليسي زبان و ادبيات انگليسي ادبيات و علوم انساني
2 زبان و ادبيات فرانسه زبان و ادبيات فرانسه ادبيات و علوم انساني
3 روانشناسي علوم تربيتي ادبيات و علوم انساني
4 زبان و ادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي ادبيات و علوم انساني
5 علوم تربيتي علوم تربيتي ادبيات و علوم انساني
6 علوم سياسي علوم سياسي ادبيات و علوم انساني
7 حقوق حقوق الهيات و معارف اسلامي
8 زبان و ادبيات عربي زبان و ادبيات عرب الهيات و معارف اسلامي
9 علوم قرآن و حديث علوم قرآن و حديث/تاريخ تشيع الهيات و معارف اسلامي
10 فقه و مباني حقوق اسلامي فقه و مباني حقوق اسلامي الهيات و معارف اسلامي
11 فلسفه و حكمت اسلامي فلسفه و حكمت اسلامي الهيات و معارف اسلامي
12 علوم و مهندسي محيط زيست محيط زيست جغرافيا و علوم محيطي
13

جغرافيا

(گرايش هاي : ژئومورفولوژي – آب و هواشناسي – برنامه ريزي روستايي – برنامه ريزي شهري – سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي)
آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي جغرافيا و علوم محيطي
14 آمار آمار رياضي و علوم كامپيوتر
15 رياضيات و كاربردها رياضي محض رياضي و علوم كامپيوتر
16 زيست شناسي زيست شناسي علوم پايه
17 زيست شناسي سلولي و مولكولي زيست شناسي علوم پايه
18 شيمي محض شيمي علوم پايه
19 شيمي كاربردي شيمي علوم پايه
20 فيزيك فيزيك علوم پايه
21 علوم ورزشي تربيت بدني عمومي علوم ورزشي
22 مهندسي عمران مهندسي عمران فني و مهندسي
23 مهندسي مكانيك مهندسي مكانيك فني و مهندسي
24 مهندسي مواد و متالورژي مهندسي مواد فني و مهندسي
25 مهندسي برق مهندسي برق مهندسي برق و كامپيوتر
26 مهندسي كامپيوتر مهندسي كامپيوتر مهندسي برق و كامپيوتر
27 مرمت بناهاي تاريخي مرمت و احياي بناهاي تاريخي مهندسي معماري و شهرسازي
28 مهندسي معماري مهندسي معماري مهندسي معماري و شهرسازي
29 مهندسي شيمي مهندسي شيمي مهندسي نفت و پتروشيمي
30 مهندسي نفت مهندسي نفت مهندسي نفت و پتروشيمي