رشته های تحصيلي

رشته های تحصیلی دایر در مقطع كارشناسي

 

رشته دانشكده نحوه پذیرش
ادیان و عرفان الهیات صرفا با سوابق تحصیلی
آمار رياضي و علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصیلی
آمار و سنجش آموزشی رياضي و علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصیلی
تاریخ تمدن ملل اسلامی الهیات صرفا با سوابق تحصیلی
جغرافيا

 

برنامه ریزی اجتماعی و تعاون

جغرافيا و علوم محيطي

 

علوم تربیتی

کنکور سراسری(روزانه)

صرفا با سوابق تحصیلی(شبانه)

کنکورسراسری

حقوق الهيات و معارف اسلامي کنکور سراسری
روانشناسي ادبيات و علوم انساني کنکور سراسری
رياضيات و كاربردها رياضي و علوم كامپيوتر صرفا با سوابق تحصیلی
زبان و ادبيات انگليسي ادبيات و علوم انساني کنکور سراسری
زبان و ادبيات عربي الهيات و معارف اسلامي کنکور سراسری
زبان و ادبيات فارسي ادبيات و علوم انساني کنکور سراسری
زبان و ادبيات فرانسه ادبيات و علوم انساني صرفا با سوابق تحصیلی
زيست شناسي سلولي و مولكولي علوم پايه کنکور سراسری
زيست شناسي گیاهی علوم پايه صرفا با سوابق تحصیلی
شيمي كاربردي علوم پايه کنکور سراسری
شيمي محض علوم پايه صرفا با سوابق تحصیلی
علوم تربيتي ادبيات و علوم انساني کنکور سراسری
علوم سياسي ادبيات و علوم انساني کنکور سراسری
علوم قرآن و حديث الهيات و معارف اسلامي کنکور سراسری
علوم و مهندسي محيط زيست جغرافيا و علوم محيطي صرفا با سوابق تحصیلی
علوم ورزشي علوم ورزشي کنکور سراسری
عنوان رشته عنوان دانشكده کنکور سراسری
فقه و مباني حقوق اسلامي الهيات و معارف اسلامي کنکور سراسری
فلسفه و حكمت اسلامي الهيات و معارف اسلامي کنکور سراسری
فيزيك علوم پايه صرفا با سوابق تحصیلی
مرمت بناهاي تاريخي مهندسي معماري و شهرسازي صرفا با سوابق تحصیلی
مهندسي برق مهندسي برق و كامپيوتر کنکور سراسری
مهندسي شيمي مهندسي نفت و پتروشيمي کنکور سراسری
مهندسي عمران فني و مهندسي کنکور سراسری
مهندسي كامپيوتر مهندسي برق و كامپيوتر کنکور سراسری
مهندسي معماري مهندسي معماري و شهرسازي کنکور سراسری
مهندسي مكانيك فني و مهندسي کنکور سراسری
مهندسي مواد و متالورژي فني و مهندسي کنکور سراسری
مهندسي نفت مهندسي نفت و پتروشيمي کنکور سراسری