رشته های تحصیلی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  عنوان رشته گرایش گروه آموزشی مقطع تحصیلی
۱ زبان و ادبیات فارسی ادبیات حماسی زبان و ادبیات فارسی دکتری
۲ آموزش زبان انگلیسی ———— زبان و ادبیات انگلیسی دکتری
۳ زبان و ادبیات فارسی ادبیات پایداری زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
۴ زبان و ادبیات فارسی ادبیات تطبیقی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
۵ پژوهش علوم اجتماعی ———— علوم تربیتی کارشناسی ارشد
۶ آموزش زبان انگلیسی ———— زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
۷ زبان و ادبیات فرانسه ———— زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
۸ زبان و ادبیات انگلیسی ———— زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
۹ زبان و ادبیات فرانسه ———— زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی
۱۰ روانشناسی ———— علوم تربیتی کارشناسی
۱۱ زبان و ادبیات فارسی ———— زبان و ادبیات فارسی کارشناسی
۱۲ علوم تربیتی ———— علوم تربیتی کارشناسی
۱۳ علوم سیاسی ———— علوم سیاسی کارشناسی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
  عنوان رشته گرایش گروه آموزشی مقطع تحصیلی
۱ زبان و ادبیات عرب ———— زبان و ادبیات عرب دکتری
۲ زبان و ادبیات عربی ———— زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
۳ مترجمی زبان عربی ———— زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
۴ تاریخ تاریخ تشیع علوم قرآن و حدیث/تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
۵ علوم قرآن و حدیث ———— علوم قرآن و حدیث/تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
۶ فقه و مبانی حقوق اسلامی ———— فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
۷ فلسفه و حکمت اسلامی ———— فلسفه و حکمت اسلامی کارشناسی ارشد
۸ حقوق خصوصی ———— حقوق کارشناسی ارشد
۹ حقوق ———— حقوق کارشناسی
۱۰ زبان و ادبیات عربی ———— زبان و ادبیات عرب کارشناسی
۱۱ علوم قرآن و حدیث ———— علوم قرآن و حدیث/تاریخ تشیع کارشناسی
۱۲ فقه و مبانی حقوق اسلامی ———— فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی
۱۳ فلسفه و حکمت اسلامی ———— فلسفه و حکمت اسلامی کارشناسی

 

 

 

 

 

دانشکده علوم پایه
  عنوان رشته گرایش گروه آموزشی مقطع تحصیلی
۱ شیمی شیمی معدنی شیمی دکتری
۲ فیزیک هسته ای فیزیک دکتری
۳ ژئوفیزیک ژئومغناطیس فیزیک کارشناسی ارشد
۴ ژئوفیزیک گرانی سنجی فیزیک کارشناسی ارشد
۵ شیمی شیمی فیزیک شیمی کارشناسی ارشد
۶ شیمی شیمی آلی شیمی کارشناسی ارشد
۷ شیمی شیمی معدنی شیمی کارشناسی ارشد
۸ شیمی شیمی تجزیه شیمی کارشناسی ارشد
۹ فیزیک حالت جامد فیزیک کارشناسی ارشد
۱۰ فیزیک هسته ای فیزیک کارشناسی ارشد
۱۱ فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها فیزیک کارشناسی ارشد
۱۲ زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم سلولی و مولکولی زیست شناسی کارشناسی ارشد
۱۳ زیست شناسی سلولی و مولکولی بیوشیمی زیست شناسی کارشناسی ارشد
۱۴ زیست شناسی جانوری بیوسیستماتیک زیست شناسی کارشناسی ارشد
۱۵ زیست شناسی _ زیست شناسی کارشناسی
۱۶ زیست شناسی سلولی و مولکولی _ زیست شناسی کارشناسی
۱۷ شیمی محض _ شیمی کارشناسی
۱۸ شیمی کاربردی _ شیمی کارشناسی
۱۹ فیزیک _ فیزیک کارشناسی
دانشکده جغرافیا و علوم محیطی
  عنوان رشته گرایش گروه آموزشی مقطع تحصیلی
۱ ژئومورفولوژی ———— آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی دکتری
۲ آب و هواشناسی ———— آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی دکتری
۳ آب و هواشناسی آب و هواشناسی محیطی آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی کارشناسی ارشد
۴ ژئومورفولوژی آمایش محیط آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی کارشناسی ارشد
۵ جغرافیا و برنامه ریزی شهری ———— برنامه ریزی شهری و روستایی کارشناسی ارشد
۶ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مدیریت توسعه پایدار روستایی برنامه ریزی شهری و روستایی کارشناسی ارشد
۷ علوم و مهندسی محیط زیست مدیریت و حفاظت تنوع زیستی محیط زیست کارشناسی ارشد
۸ علوم و مهندسی محیط زیست آلودگی های محیط زیست محیط زیست کارشناسی ارشد
۹ علوم و مهندسی محیط زیست ———— محیط زیست کارشناسی
۱۰ جغرافیا ژئومورفولوژی – آب و هواشناسی – برنامه ریزی روستایی – برنامه ریزی شهری – سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی کارشناسی
۱۱ علوم و مهندسی محیط زیست ———— محیط زیست کارشناسی

 

 

 

 

 

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
  عنوان رشته گرایش گروه آموزشی مقطع تحصیلی
۱ ریاضی آنالیز ریاضی محض دکتری
۲ ریاضی جبر ریاضی محض دکتری
۳ آمار آمار ریاضی آمار کارشناسی ارشد
۴ ریاضی محض جبر ریاضی محض کارشناسی ارشد
۵ ریاضی محض آنالیز ریاضی محض کارشناسی ارشد
۶ ریاضی محض هندسه (توپولوژی) ریاضی محض کارشناسی ارشد
۷ ریاضی کاربردی ———— ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد
۸ ریاضی کاربردی آنالیز عددی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد
۹ ریاضی کاربردی بهینه سازی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد
۱۰ علوم تصمیم و مهندسی دانش ———— علوم کامپیوتر کارشناسی ارشد
۱۱ آمار ———— آمار کارشناسی
۱۲ ریاضیات و کاربردها ———— ریاضی محض کارشناسی
دانشکده فنی و مهندسی
  عنوان رشته گرایش گروه آموزشی مقطع تحصیلی
۱ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی مهندسی مکانیک دکتری
۲ مهندسی مواد و متالورژی ———— مهندسی مواد دکتری
۳ مهندسی عمران سازه مهندسی عمران کارشناسی ارشد
۴ مهندسی عمران مدیریت ساخت مهندسی عمران کارشناسی ارشد
۵ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
۶ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
۷ مهندسی پزشکی بیومکانیک مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
۸ مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مهندسی مواد کارشناسی ارشد
۹ مهندسی مواد مواد مرکب مهندسی مواد کارشناسی ارشد
۱۰ مهندسی عمران ———— مهندسی عمران کارشناسی
۱۱ مهندسی مکانیک ———— مهندسی مکانیک کارشناسی
۱۲ مهندسی مواد و متالورژی ———— مهندسی مواد کارشناسی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  عنوان رشته گرایش گروه آموزشی مقطع تحصیلی
۱ مهندسی برق الکترونیک مهندسی برق-الکترونیک دکتری
۲ مهندسی پزشکی بیوالکتریک مهندسی پزشکی دکتری
۳ مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک مهندسی برق الکترونیک کارشناسی ارشد
۴ مهندسی برق افزاره های میکرو و نانو الکترونیک مهندسی برق الکترونیک کارشناسی ارشد
۵ مهندسی برق سیستم های قدرت مهندسی برق قدرت کارشناسی ارشد
۶ مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی مهندسی برق قدرت کارشناسی ارشد
۷ مهندسی پزشکی بیوالکتریک مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد
۸ مهندسی مکاترونیک ———— مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد
۹ مهندسی برق ———— مهندسی برق کارشناسی
۱۰ مهندسی کامپیوتر ———— مهندسی کامپیوتر کارشناسی
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
  عنوان رشته گرایش گروه آموزشی مقطع تحصیلی
۱ مهندسی معماری ———— مهندسی معماری کارشناسی ارشد
۲ مرمت بناهای تاریخی ———— مرمت و احیای بناهای تاریخی کارشناسی
۳ مهندسی معماری ———— مهندسی معماری کارشناسی
دانشکده مهندسی  نفت و پتروشیمی
  عنوان رشته گرایش گروه آموزشی مقطع تحصیلی
۱ مهندسی شیمی ———— مهندسی شیمی کارشناسی
۲ مهندسی نفت ———— مهندسی نفت کارشناسی
دانشکده مهندسی  نفت و پتروشیمی
  عنوان رشته گرایش گروه آموزشی مقطع تحصیلی
۱ مهندسی شیمی ———— مهندسی شیمی کارشناسی
۲ مهندسی نفت ———— مهندسی نفت کارشناسی
پردیس فناوری های نوین 
  عنوان رشته گرایش گروه آموزشی مقطع تحصیلی
۱ علوم مهندسی ———— علوم مهندسی کارشناسی
۲ مهندسی صنایع ———— صنایع کارشناسی
۳ مهندسی کامپیوتر ———— علوم مهندسی کارشناسی
دانشکده علوم ورزشی
  عنوان رشته گرایش گروه آموزشی مقطع تحصیلی
۱ فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی فیزیولوژی ورزشی دکتری
۲ فیزیولوژی ورزشی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی فیزیولوژی ورزشی دکتری
۳ رفتار حرکتی یادگیری و کنترل حرکتی رفتار حرکتی کارشناسی ارشد
۴ فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد
۵ فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضی فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد
۶ مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد
۷ علوم ورزشی تربیت بدنی عمومی کارشناسی