دستور کار آزمایشگاه

ردیف نام دریافت فایل
۱ دستور کار آزمایشگاه مدارمنطقی az dijital
۲ دستور کار  آزمایشگاه میکرو پروسسور

C For Avr Orders part 01

C For Avr Orders part 02

۳ دستور کار آزمایشگاه معماری کامپیوتر

 az-1-rom

az-2-ram

az-3-bus

az-4-controlunit

az-5-alu

az-6-alu1

۴ دستور کار آزمایشگاه سیستم های کنترل  خطي  
۵ دستور کار آزمایشگاه مدار و اندازه گیری

قوانین آزمایشگاه

مقدمه

آزمایش اول

آزمایش دوم

آزمایش سوم

آزمایش چهارم

آزمایش پنجم 

آزمایش ششم 

آزمایش هفتم

آزمایش هشتم

آزمایش نهم

۶ دستور کار آزمایشگاه الکترونیک ۱

[LAB-Topics]

[LAB1][LAB2]

[LAB3][LAB4]

[LAB5][LAB6]

[LAB8][LAB9]

[LAB10]

[LAB11]

[LAB12]

۷ دستور کار آزمایشگاه الکترونیک ۲ فرم پیش گزارش .ocxفرم گزارش نتایج آزمایش انجام شده.ocxفرم گزارش     هفتگی       manual_elec2
۸ دستور کار آزمایشگاه الکترونیک ۳  az electronic 3
۹ دستور کار آزمایشگاه مدارهای مخابراتی  [Telecommunication-circuit-lab]
۱۰ دستور کار آزمایشگاه تکنیک پالس File1,  File2,   File3,   File4
۱۱ دستور کار آزمایشگاه ماشین های الکتریکی  
۱۲ دستور کار آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی plc  
۱۳ دستور کار کارگاه برق