دستور کار آزمایشگاه

ردیف نام دریافت فایل
1 دستور کار آزمایشگاه مدارمنطقی az dijital
2 دستور کار  آزمایشگاه میکرو پروسسور C For Avr Orders part 01
C For Avr Orders part 02
3 دستور کار آزمایشگاه معماری کامپیوتر  az-1-rom
az-2-ram
az-3-bus
az-4-controlunit
az-5-alu
az-6-alu1
4 دستور کار آزمایشگاه سیستم های کنترل  خطي  
5 دستور کار آزمایشگاه مدار و اندازه گیری قوانین آزمایشگاه
مقدمه
آزمایش اول
آزمایش دوم
آزمایش سوم
آزمایش چهارم
آزمایش پنجم 
آزمایش ششم 
آزمایش هفتم
آزمایش هشتم
آزمایش نهم
6 دستور کار آزمایشگاه الکترونیک 1 [LAB-Topics]
[LAB1][LAB2]
[LAB3][LAB4]
[LAB5][LAB6]
[LAB8][LAB9]
[LAB10]
[LAB11]
[LAB12]
7 دستور کار آزمایشگاه الکترونیک 2 فرم پیش گزارش .ocxفرم گزارش نتایج آزمایش انجام شده.ocxفرم گزارش     هفتگی       manual_elec2
8 دستور کار آزمایشگاه الکترونیک 3  az electronic 3
9 دستور کار آزمایشگاه مدارهای مخابراتی  [Telecommunication-circuit-lab]
10 دستور کار آزمایشگاه تکنیک پالس File1,  File2,   File3,   File4
11 دستور کار آزمایشگاه ماشین های الکتریکی  
12 دستور کار آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی plc  
13 دستور کار کارگاه برق