برگزاري سخنرانی آزاد اندیشی علمی

به منظور گرامی داشت هفته ی پژوهش، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی در جهت برپایی «( سخنرانی های آزاد اندیشی علمی )» مراسمي با حضور پروفسور جعفر جوان و دکتر امید علی خوارزمی برگزار کرد. اين سخنراني در تاريخ  چهار شنبه – 1393/09/26  با محوريت فلسفه ی پژوهش و آینده پژوهی در برنامه ریزی منطقه ای همراه با میزگرد با حضوراعضای هیأت علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی صورت گرفت.

 

1

 

 

2

 

3

4

5