فراخوان های دریافت مقالات

 

اطلاع-رساني-مجله-ميکروبيوتا

فراخوان-پذيرش-مقاله-در-نشريه-Progress-in-Physics-of-Applied-Materials.pdf

فراخوان-جذب-مقاله-توسط-دوفصلنامه-رسالت-حقوق-کيفري

نشريات-داراي-رتبه-دانشگاه-فرهنگیان

معرفي-نشريات-دانشگاه-امام-صادق-ع

فراخوان-دريافت-مقاله-مجله-علمي-پژوهش-هاي-کاربردي-در-تغذيه-ورزشي-و-علم-تمرين

فراخوان-دريافت-مقاله-براي-مجله-مطالعات-كاربردي-در-مهندسي-سازه-و-ژئوتكنيك

فراخوان-پذيرش-مقاله-نشریه-مطالعات-آموزش-علوم-ورزشی.

معروفي-مجلات-دانشگاه-شهيد-باهنر-کرمان

فراخوان-نشريه-آموزش-زبان-فارسي-به-غير-فارسي-زبانان.pdf

تمديد-دريافت-مقاله-دومين-فراخوان-همايش-بين-المللي-کنترل-بيولوژيک

معرفي-نشريه-علمي-پژوهش‌هاي-علمي-در-فيزيک-نظري-و-کاربردي

مجله-سيگنال-هاي-و-سنسورهاي-پزشکي-اصفهان

فراخوان-ارسال-مقاله-به-مجله-علمي-Journal-of-Advance-Inf_ormatics-in-Water-Soil-_and-Structure.pdf

ويژه-نامه-انگليسي-نشريه-پردازش-و-مديريت-اطلاعات-با-محوريت-کيفيت-دادهها-و-ارتباط-آن-با-مديريت-فرايندها

مجله-مطالعات-راهبردي-اقتصاد-انرژي

فراخوان-دریافت-مقاله-نشریه-مدیریت-جامع-حوزه-های-آبخیز

نشريه-هاي-علمي-سازمان-سنجش-آموزش-کشور.

نشریه-international-journal-of-web-research.pdf

فراخوان-ارسال-مقاله-براي-دوفصنامه-علمي شهر-آينده،-انديشه-بومي.

فراخوان پذيرش مقاله در نشريه علمي;بيوتکنولوژي و بيوشيمي غلات

معرفي نشريات علمي دانشگاه الزهراء

اطلاع رساني نشريات بين المللي و رتبه الف دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

معرفي نشريات بين المللي دانشگاه سمنان

اعلام انتشار ليست نشريات علمي داراي درجه در دانشگاه رازي

اقليم و بوم سازگان مناطق خشک و نيمه خشک

فراخوان انتشار مجله مکانيک مواد پيشرفته و هوشمند

فراخوان مجله فعاليت بدني و سالمندي

معرفي نشريات بين المللي و رتبه الف به تمام دانشگاهها 

نشریه پژوهش های پیشرفته در گیاهان دارویی

فراخوان دريافت مقاله دوفصلنامه علمي Resilient Construction _and Design

معرفی نشریه دانشگاه محقق اردبیلی

فصلنامه علمي توسعه پايدار شهري

فصلنامه مطالعات کاربردي در مهندسي سازه و ژئوتکنيک

نشریه علمیResearch Harvesting Water 

معرفي مجله مدل سازي و مديريت آب و خاک 

نشريه جديد کرسي هاي نظريه پردازي و نوآوري در علوم انساني در دانشگاه رازي 

نشريه علمي دين پژوهي و کارآمدي

نشریه مدیریت سیستم و بهره وری

فراخوان نشريه علمي تحليل هاي اقتصادي توسعه ايران

معرفي نشريه PCCC براي ارسال مقالات 

فراخوان جذب مقاله علمي پژوهشي نشریه اسلام و دنیای معاصر

فراخوان دریافت مقاله نشریه هیدروفیزیک

فراخوان ارسال مقالات به نشريه گلستان هنر

ورود نشريه Systems Thinking in Practice به ليست نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

فراخوان دریافت مقاله  نشریه پژوهش های معماری نوین

 نشريه علمي Quran _and Religious Enlightenment

مقاله به مجله نثر پژوهشي عربي دانشگاه قم

فراخوان دریافت مقاله از دانشگاه گیلان

فراخوان دریافت مقاله نشریه هیدرولیک

فراخوان نشريه پژوهش هاي خشکسالي و تغيير اقليم

فراخوان دريافت مقاله مجله مطالعات کاربردي در مهندسي سازه و ژئوتکنيک 

فرخوان مقاله نشریه Nano Science and Technology Journal