برگزاری جلسه معرفی نامزدهای انتخابات هیئت ممیزه و کمیسیون تخصصی علوم انسانی

 

 

در روز دوشنبه مورخ 27 / 1 / 1397 جلسه معرفی نامزدهای انتخابات هیات ممیزه و کمیسیون تخصصی علوم انسانی با فراخوان مورخ 22/ 1/ 1397 در محل تالار مرحوم دکتر سید ابوالفضل علوی در مجتمع علوم انسانی از ساعت 11 و نیم الی  13 و با حضور روسا و اعضای هیات علمی دانشکده های ادبیات، الهیات و معارف اسلامی، تربیت بدنی و مرکز پژوهشی جغرافیا برگزار گردید. در ابتدا آقای دکتر سید محمدکاظم علوی، ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی، به توضیحی در باب نحوه برگزاری انتخابات و شرایط نامزدها پرداختند و سپس با ثبت نام الفبایی نام نامزدها، نامزدها به ترتیب زیر به معرفی خود و  برنامه های خویش مشغول شدند؛ آقایان:

دکتر محمد رضا ارشادی نیا؛

دکتر سید علیرضا حسینی کاخک؛

دکتر امیر حسین حقیقی؛

دکتر حسین شاره؛

دکتر مهیار علوی مقدم؛

دکتر عباس گنجعلی؛

دکتر عباس محمدیان؛

همچنین آقایان:

دکتر ابوالقاسم امیر احمدی؛

دکتر یعقوب زنگنه؛ و

دکتر محمد علی زنگنه اسدی،

که هر سه به سبب حضور در جلسه دیگری در دانشکده جغرافیا، موفق به حضور در جلسه امروز نشدند، صرفا نام ایشان به عنوان نامزد معرفی گردید.

قرار است در انتخاباتی که زمان و نحوه آن به زودی اعلام خواهد شد، از میان این افراد سه نفر انتخاب و به کمیسیون تخصصی علوم انسانی دانشگاه راه یابند.