آخرین اخبار

برگزاری اولین جلسه پاسخگویی به شبهات و سؤالات قرآنی و حدیثی دانشجویان توسط استادان علوم قرآن و حدیث

به همت انجمن علمی دانشجویی گروه علوم قرآن و حدیث/تاریخ تشیع؛ اولین جلسه پاسخگویی به شبهات و سؤالات قرآنی و حدیثی دانشجویان توسط استادان علوم ...

گزارش فرصت مطالعاتی «جایگاه سبزوار در گذرگاه ابریشم»

   گزارش فرصت مطالعاتی «جایگاه سبزوار در گذرگاه ابریشم» اثر دکتر یعقوب تابش، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه حکیم سبزواری در شماره پنجم فصلنامه فرهنگی ...

انتصاب سرپرست گروه معارف اسلامی

انتصاب سرپرست گروه معارف اسلامی

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ رزﻣﺨﻮاه ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ باسلام اﺣﺘﺮاﻣــﺎً ﭘﯿﺮو ﻧــﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎره 36451 ﻣـﻮرخ 1398/09/02 رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸـﮑﺪه اﻟﻬﯿـﺎت و ﻣﻌـﺎرف اﺳـﻼﻣﯽ در ...

برگزاری انتخابات برای تعیین رییس دانشکده الهیات و معارف اسلامی در 28 آبان 1398

انتخابات برای تعیین رییس دانشکده الهیات و معارف اسلامی در 28 آبان 1398 برگزار شد. در این انتخابات که با حضور رییس محترم دانشگاه دکتر ...

برگزاری دومین نشست صمیمی اساتید و دانشجویان گروه علوم قرآن وحدیث/ تاریخ تشیع در روز پنجشنبه 30آبان1398

به همت انجمن علمی دانشجویی ومدیر محترم گروه علوم قرآن وحدیث/تاریخ تشیع؛ دومین نشست صمیمی هم اندیشی اساتید با دانشجویان گروه علوم قرآن وحدیث روز پنجشنبه ...