کرسی ترویجی با عنوان «نقد دیدگاه مسکویه درباره شاخصه انسانیت و رابطه آن با فضیلت و سعادت بر مبنای قرآن و حدیث» در دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید

 

کرسی علمی‌-ترویجی «نقد دیدگاه مسکویه درباره شاخصه انسانیت و رابطه آن با فضیلت و سعادت بر مبنای قرآن و حدیث » در روز سه شنبه ۲6/04/ ۹۷ توسط آقای دکتر محمد مصطفایی، دکترای علوم قرآن و حدیث، عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث / تاریخ تشیع دانشگاه حکیم سبزواری، ارایه گردید. در ابتدای این جلسه، پس از قرائت کلام‌الله مجید، آقای دکتر احمد فغانی، مدیر جلسه کرسی علمی-ترویجی، ضمن خوش‌ آمد گویی به استادان و دانشجویان به معرفی موضوع کرسی و ارایه کننده و ناقدان کرسی پرداخت. مسکویه «عقل« را ذات و جوهر نفس مجرد انسان میداند و »فضیلت« را حاکمیت عقل بـر قـوای نفس و اعمال آن، ذکر می­کند که نتیجۀ آن، آزادی عقل در پرداختن به تأملات نظری اسـت و رهآورد این تأملات که عبارت است از «حکمت»، ھمان «سعادت»نفس است. بنابراین سعادت، مستند به جنبه نظری عقل است، و فضیلت که حاصل شأن عملی عقل است، نقشی مقدمی برای آن دارد.  اما در آیات و روایات، فضیلت و سعادت انسان از طرفی ریشه در عقل دارد و از طرف دیگر اراده و انتخابگری انسان میان فجور و تقوا، موجب تزکیه (فضیلت) و در نتیجه فلاح (سـعادت) اسـت. بـر خـلاف رأی مسـکویه، فضیلت نقش مقدمی برای سعادت ندارد بلکه ملاک فضیلت و سعادت یک چیز است و آن اتخاذ «تقوا». جلسه با دعوت از ارایه‌ کننده محترم، آقای دکتر محمد مصطفایی جهت ارایه اثر خود ادامه یافت. پس از ارایه ، ناقد نخست، ناقد بیرونی، آقای دکتر حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی اصغر ناصحیان ، عضو هیات علمی جامعة المصطفی العالمیه، به بیان مطالب خود پرداخت. سپس ناقد دوم، آقای دکتر حسن صیانتی، دکترای فلسفه و کلام اسلامی، عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه حکیم سبزواری،‌ به نقد مطالب ارائه دهنده پرداخت. در ادامه فرصت به ارایه کننده داده شد تا به نقدهای مطرح شده پاسخ دهد. این جلسه با دعوت از حضار برای بیان پرسش‌های خود ادامه یافت و در پایان با مدیر جلسه ضمن جمع بندی پایان جلسه را اعلام کرد.