رشته های تحصیلی

فهرست  الفبایی رشته های تحصیلی دانشگاه حکیم سبزواری  
مقطع رشته تحصیلی دانشکده مجری
کارشناسی ادیان و عرفان الهیات و معارف اسلامی
کارشناسی اقتصاد ادبیات و علوم انسانی
کارشناسی آمار ریاضی و علوم کامپیوتر
کارشناسی آمار و سنجش آموزشی ادبیات و علوم انسانی
کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون ادبیات و علوم انسانی
کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی الهیات و معارف اسلامی
کارشناسی جغرافیا جغرافیا و علوم محیطی
کارشناسی روانشناسی ادبیات و علوم انسانی
کارشناسی ریاضیات و کاربردها ریاضی و علوم کامپیوتر
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی ادبیات و علوم انسانی
کارشناسی زبان و ادبیات عربی الهیات و معارف اسلامی
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی ادبیات و علوم انسانی
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه ادبیات و علوم انسانی
کارشناسی زیست شناسی جانوری علوم پایه
کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم پایه
کارشناسی زیست شناسی گیاهی علوم پایه
کارشناسی شیمی کاربردی علوم پایه
کارشناسی علوم تربیتی ادبیات و علوم انسانی
کارشناسی علوم سیاسی ادبیات و علوم انسانی
کارشناسی علوم قرآن و حدیث الهیات و معارف اسلامی
کارشناسی علوم کامپیوتر ریاضی و علوم کامپیوتر
کارشناسی علوم مهندسی پردیس فناوری های نوین
کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست جغرافیا و علوم محیطی
کارشناسی علوم ورزشی علوم ورزشی
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی الهیات و معارف اسلامی
کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی الهیات و معارف اسلامی
کارشناسی فیزیک علوم پایه
کارشناسی مرمت بناهای تاریخی معماری و شهرسازی
کارشناسی مطالعات خانواده ادبیات و علوم انسانی
کارشناسی مهندسی برق برق و کامپیوتر
کارشناسی مهندسی شهرسازی معماری و شهرسازی
کارشناسی مهندسی شیمی نفت و پتروشیمی
کارشناسی مهندسی صنایع پردیس فناوری های نوین
کارشناسی مهندسی عمران فنی و مهندسی
کارشناسی مهندسی معماری معماری و شهرسازی
کارشناسی مهندسی مکانیک فنی و مهندسی
کارشناسی حقوق الهیات و معارف اسلامی
کارشناسی شیمی محض علوم پایه
کارشناسی مهندسی نفت نفت و پتروشیمی
کارشناسی مهندسی پلیمر فنی و مهندسی
کارشناسی مهندسی کامپیوتر برق و کامپیوتر
کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی فنی و مهندسی
کارشناسی مهندسی هوافضا فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد ادبیات عربی الهیات و معارف اسلامی
کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث الهیات و معارف اسلامی
کارشناسی ارشد آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطی جغرافیا و علوم محیطی
کارشناسی ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تمرینات اصلاحی علوم ورزشی
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی
کارشناسی ارشد بیوشیمی علوم پایه
کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ادبیات و علوم انسانی
کارشناسی ارشد تاریخ تشیع الهیات و معارف اسلامی
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی جغرافیا و علوم محیطی
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -مدیریت توسعه پایدار روستایی جغرافیا و علوم محیطی
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری جغرافیا و علوم محیطی
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری – مسکن و بازآفرینی شهری جغرافیا و علوم محیطی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی الهیات و معارف اسلامی
کارشناسی ارشد رفتارحرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی علوم ورزشی
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی ریاضی و علوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی ریاضی و علوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی -معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی ریاضی و علوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها گرایش گراف و ترکیبیات ریاضی و علوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها گرایش هندسه (توپولوژی) ریاضی و علوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد زبان فرانسه ادبیات و علوم انسانی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب الهیات و معارف اسلامی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی ادبیات و علوم انسانی
کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک علوم پایه
کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری علوم پایه
کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم پایه
کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی علوم پایه
کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیط جغرافیا و علوم محیطی
کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی -سنجش از دور جغرافیا و علوم محیطی
کارشناسی ارشد شیمی کاتالیست علوم پایه
کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی آلی علوم پایه
کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی تجزیه علوم پایه
کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک علوم پایه
کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی معدنی علوم پایه
کارشناسی ارشد علم داده ها ریاضی و علوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد علوم سیاسی ادبیات و علوم انسانی
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث الهیات و معارف اسلامی
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و دانش ریاضی و علوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی محیط زیست جغرافیا و علوم محیطی
کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست -مدیریت و حفاظت تنوع زیستی جغرافیا و علوم محیطی
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی الهیات و معارف اسلامی
کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی الهیات و معارف اسلامی
کارشناسی ارشد فیتوشیمی علوم پایه
کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال علوم پایه
کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک هسته ای علوم پایه
کارشناسی ارشد فیزیک گرایش لیزر و اپتیک علوم پایه
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی علوم ورزشی
کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی الهیات و معارف اسلامی
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی -مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی علوم ورزشی
کارشناسی ارشد معماری و انرژی معماری و شهرسازی
کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک برق و کامپیوتر
کارشناسی ارشد مهندسی برق -الکترونیک و قدرت و ماشین های الکتریکی برق و کامپیوتر
کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت برق و کامپیوتر
کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک برق و کامپیوتر
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک برق و کامپیوتر
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر گرایش فراورش فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش زیست پزشکی نفت و پتروشیمی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران -مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری برق و کامپیوتر
کارشناسی ارشد مهندسی معماری معماری و شهرسازی
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی مواد -شناسایی و انتخاب مواد مهندسی فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش مخازن نفت و پتروشیمی
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکی علوم پایه
دکتری تخصّصی آموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی
دکتری تخصّصی ریاضی – آنالیز ریاضی و علوم کامپیوتر
دکتری تخصّصی ریاضی -جبر ریاضی و علوم کامپیوتر
دکتری تخصّصی زبان و ادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی
دکتری تخصّصی زبان و ادبیات فارسی – ادبیات حماسی ادبیات و علوم انسانی
دکتری تخصصی آب و هواشناسی جغرافیا و علوم محیطی
دکتری تخصصی زبان و ادبیات عربی الهیات و معارف اسلامی
دکتری تخصصی زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک علوم پایه
دکتری تخصصی ژئومورفولوژی جغرافیا و علوم محیطی
دکتری تخصصی شیمی گرایش شیمی معدنی علوم پایه
دکتری تخصصی فیزیک گرایش فیزیک هسته ای علوم پایه
دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی علوم ورزشی
دکتری تخصصی مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک برق و کامپیوتر
دکتری تخصصی مهندسی متالورژی و مواد فنی و مهندسی
دکتری تخصصی مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی فنی و مهندسی
دکتری تخصصی مهندسی مکانیک-طراحی دینامیک،کنترل و ارتعاشات فنی و مهندسی
دکتری تخصصی نانوشیمی علوم پایه

 تعداد دوره های کارشناسی:  44

تعداد دوره های ارشد: 69            

تعداد دوره های دکتری: 17