رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی دایر در مقطع  دكتري

54

رديف عنوان رشته گرايش گروه آموزشي عنوان دانشكده
1 زبان و ادبيات فارسي ادبيات حماسي زبان و ادبيات فارسي ادبيات و علوم انساني
2 آموزش زبان انگليسي ———— زبان و ادبيات انگليسي ادبيات و علوم انساني
3 زبان و ادبيات عرب ———— زبان و ادبيات عرب الهيات و معارف اسلامي
4 ژئومورفولوژي ———— آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي جغرافيا و علوم محيطي
5 آب و هواشناسي ———— آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي جغرافيا و علوم محيطي
6 رياضي آناليز رياضي محض رياضي و علوم كامپيوتر
7 رياضي جبر رياضي محض رياضي و علوم كامپيوتر
8 شيمي شيمي معدني شيمي علوم پايه
9 فيزيك هسته اي فيزيك علوم پايه
10 فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي عصبي عضلاني فيزيولوژي ورزشي علوم ورزشي
11 فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي فيزيولوژي ورزشي علوم ورزشي
12 مهندسي مكانيك تبديل انرژي مهندسي مكانيك فني و مهندسي
13 مهندسي مواد و متالورژي ———— مهندسي مواد فني و مهندسي
14 مهندسي برق الكترونيك مهندسي برق-الكترونيك مهندسي برق و كامپيوتر
15 مهندسي پزشكي بيوالكتريك مهندسي پزشكي مهندسي برق و كامپيوتر

 

رشته های تحصیلی دایر در مقطع  کارشناسی ارشد

رديف عنوان رشته گرايش گروه آموزشي عنوان دانشكده
1 زبان و ادبيات فارسي ادبيات پايداري زبان و ادبيات فارسي ادبيات و علوم انساني
2 زبان و ادبيات فارسي ادبيات تطبيقي زبان و ادبيات فارسي ادبيات و علوم انساني
3 پژوهش علوم اجتماعي ———— علوم تربيتي ادبيات و علوم انساني
4 آموزش زبان انگليسي ———— زبان و ادبيات انگليسي ادبيات و علوم انساني
5 زبان و ادبيات فرانسه ———— زبان و ادبيات فرانسه ادبيات و علوم انساني
6 زبان و ادبيات عربي ———— زبان و ادبيات عرب الهيات و معارف اسلامي
7 مترجمي زبان عربي ———— زبان و ادبيات عرب الهيات و معارف اسلامي
8 تاريخ تاريخ تشيع علوم قرآن و حديث/تاريخ تشيع الهيات و معارف اسلامي
9 علوم قرآن و حديث ———— علوم قرآن و حديث/تاريخ تشيع الهيات و معارف اسلامي
10 فقه و مباني حقوق اسلامي ———— فقه و مباني حقوق اسلامي الهيات و معارف اسلامي
11 فلسفه و حكمت اسلامي ———— فلسفه و حكمت اسلامي الهيات و معارف اسلامي
12 حقوق خصوصي ———— حقوق الهيات و معارف اسلامي
13 آب و هواشناسي آب و هواشناسي محيطي آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي جغرافيا و علوم محيطي
14 ژئومورفولوژي آمايش محيط آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي جغرافيا و علوم محيطي
15 جغرافيا و برنامه ريزي شهري ———— برنامه ريزي شهري و روستايي جغرافيا و علوم محيطي
16 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي مديريت توسعه پايدار روستايي برنامه ريزي شهري و روستايي جغرافيا و علوم محيطي
17 علوم و مهندسي محيط زيست مديريت و حفاظت تنوع زيستي محيط زيست جغرافيا و علوم محيطي
18 علوم و مهندسي محيط زيست آلودگي هاي محيط زيست محيط زيست جغرافيا و علوم محيطي
19 آمار آمار رياضي آمار رياضي و علوم كامپيوتر
20 رياضي محض جبر رياضي محض رياضي و علوم كامپيوتر
21 رياضي محض آناليز رياضي محض رياضي و علوم كامپيوتر
22 رياضي محض هندسه (توپولوژي) رياضي محض رياضي و علوم كامپيوتر
23 رياضي كاربردي  ———— رياضي كاربردي رياضي و علوم كامپيوتر
24 رياضي كاربردي آناليز عددي رياضي كاربردي رياضي و علوم كامپيوتر
25 رياضي كاربردي بهينه سازي رياضي كاربردي رياضي و علوم كامپيوتر
26 علوم تصميم و مهندسي دانش ———— علوم كامپيوتر رياضي و علوم كامپيوتر
27 ژئوفيزيك ژئومغناطيس فيزيك علوم پايه
28 ژئوفيزيك گراني سنجي فيزيك علوم پايه
29 شيمي شيمي فيزيك شيمي علوم پايه
30 شيمي شيمي آلي شيمي علوم پايه
31 شيمي شيمي معدني شيمي علوم پايه
32 شيمي شيمي تجزيه شيمي علوم پايه
33 فيزيك حالت جامد فيزيك علوم پايه
34 فيزيك هسته اي فيزيك علوم پايه
35 فيزيك ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها فيزيك علوم پايه
36 زيست شناسي سلولي و مولكولي علوم سلولي و مولكولي زيست شناسي علوم پايه
37 زيست شناسي سلولي و مولكولي بيوشيمي زيست شناسي علوم پايه
38 زيست شناسي جانوري بيوسيستماتيك زيست شناسي علوم پايه
39 رفتار حركتي يادگيري و كنترل حركتي رفتار حركتي علوم ورزشي
40 فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي كاربردي فيزيولوژي ورزشي علوم ورزشي
41 فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي فعاليت ورزشي محضي فيزيولوژي ورزشي علوم ورزشي
42 مديريت ورزشي مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي مديريت ورزشي علوم ورزشي
43 مهندسي عمران سازه مهندسي عمران فني و مهندسي
44 مهندسي عمران مديريت ساخت** مهندسي عمران فني و مهندسي
45 مهندسي مكانيك طراحي كاربردي مهندسي مكانيك فني و مهندسي
46 مهندسي مكانيك تبديل انرژي مهندسي مكانيك فني و مهندسي
47 مهندسي پزشكي بيومكانيك مهندسي مكانيك فني و مهندسي
48 مهندسي مواد شناسايي و انتخاب مواد مهندسي مهندسي مواد فني و مهندسي
49 مهندسي مواد مواد مركب مهندسي مواد فني و مهندسي
50 مهندسي برق مدارهاي مجتمع الكترونيك** مهندسي برق الكترونيك مهندسي برق و كامپيوتر
51 مهندسي برق افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك مهندسي برق الكترونيك مهندسي برق و كامپيوتر
52 مهندسي برق سيستم هاي قدرت مهندسي برق قدرت مهندسي برق و كامپيوتر
53 مهندسي برق الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي مهندسي برق قدرت مهندسي برق و كامپيوتر
54 مهندسي پزشكي بيوالكتريك مهندسي پزشكي مهندسي برق و كامپيوتر
55 مهندسي مكاترونيك ———— مهندسي مكاترونيك مهندسي برق و كامپيوتر
56 مهندسي معماري ———— مهندسي معماري مهندسي معماري و شهرسازي

 ** پذيرش دانشجو در رشته هاي مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك و مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت علاوه بر دوره هاي روزانه ، نوبت دوم و پرديس خودگردان در دوره الكترونيكي (مجازي) نيز وجود دارد .