اداره امتحانات

معرفي همکاران

خانم ميترا حسين‌زاده                 (مسئول اداره ي امتحانات)              تلفن:44012624