اداره دانش آموختگان

معرفي همکاران

….                                                      رئیس اداره  فارغ التحصيلان                                 تلفکس:05144012625
خانم  زهرا فخريه                                 کارشناس فارغ التحصيلان                                            تلفن:05144012626
خانم  زهرا افچنگی                              کارشناس فارغ التحصيلان                                          تلفن:05144012617
خانم سيده معصومه مزيناني                کارشناس آموزش(دانش نامه)                                    تلفن:05144012629

دریافت فرم ها