معرفي کارمندان

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

سیدمهدی ضیایی (مدیرآموزشی) 

05144012621 

  m.ziaee.hsu.ac.ir 

—————————————————————————————————————————-  

سیّدمهدی  موسوی معین

(رئیس اداره پذیرش و ثبت نام )   

05144012623   

moein@hsu.ac.ir

  —————————————————————————————————————————-  

ميترا حسين زاده

(رئیس اداره امتحانات و ارزیابی)

05144012624

mhosseinzade@hsu.ac.ir

    —————————————————————————————————————————-   اعظم الهامی راد

(کارشناس تحصيلات تکميلي – امور فارغ التحصیلان ) 

05144012999 

a.elhami@hsu.ac.ir

  —————————————————————————————————————————-  

رضا فریدنیا

(کارشناس مسئول اداره پذیرش و ثبت نام : انصراف، اخراج ، نظام وظیفه )

faridnia@hsu.ac.ir

05144012635

  —————————————————————————————————————————-  

حمید اردیبهشتی

(کارشناس مسئول پذیرش و ثبت نام ) 

h.ordibeheshti@hsu.ac.ir 

05144012618

  —————————————————————————————————————————-  

مجید دلیر

(کارشناس دانش آموختگان-صدور دانشنامه 

05144012630 

  —————————————————————————————————————————-  

  سیده معصومه مزینانی

(رئیس اداره دانش آموختگان)

05144012629

daneshnameh@hsu.ac.ir

  —————————————————————————————————————————-  

زهرا فخریه

معصومه فخریه

(کارشناس دانش آموختگان)

fakriyeh@hsu.ac.ir 

05144012626

  —————————————————————————————————————————-  

.افچنگی زهرازهرا افچنگي

(کارشناس مسئول دانش آموختگان)

05144012625

z.afchangi@hsu.ac.ir

  —————————————————————————————————————————-  

داوود دولت آبادی 

(مسئول دفتر معاونت)

05144012611

  —————————————————————————————————————————-  

محمد فصیح فر

(کارشناس مسئول امتحانات)

05144012639

  —————————————————————————————————————————-

نرگس طبسی (مسئول هیات ممیزه)

05144012611

     05144012613   (فکس)