اداره آموزش دانشکده

شماره تلفن همکاران دانشکده 


نام دانشکده نام کارمند و شماره تماس نام کارمند و شماره تماس
فنی و مهندسی آقای مقدم44012797 آقای حسینی نژاد 44012815
ادبيات و علوم انسانی آقای قادری44013604 خانم رازقندی 440143605
الهيات و معارف اسلامی خانم بهزاد 44013738 خانم رضایی 44013739
برق و کامپیوتر خانم دولت آبادی 44012845 آقای حجازی 44012846
تربيت بدني و علوم ورزشی آقای ياراحمدي 44012755 خانم دکتر اميري 44012754
جغرافيا و علوم محیطی آقای دکتر جمال آبادي 44013802 آقای رفیعی 44013801
رياضي و علوم کامپیوتر آقاي دکتر استاجی 44013672 آقای باغستانی 44013671
علوم پایه خانم دکتر افضلی 44013505 خانم اقدسی 44013501
مهندسی معماری و شهرسازی آقای دلاوری 44013713 خانم دولت آبادی  44013714
مهندسی نفت و پتروشیمی خانم آذین فر 44012854 خانم بیداد 44012851
پردیس فناوری های نوین خانم برهانی نژاد 44012492 آقای محرابی 44012491