اداره آموزش دانشکده

همکاران اداره ي آموزش
ادبيات و علوم انسانی آقای قادری44013041 خانم رازقندی 440143077
الهيات و معارف اسلامی  دکتر موسوی فرد 44013232 خانم بهزاد 44012874  
مهندسی برق و کامپیوتر خانم دولت آبادی 44012845  
تربيت بدني و علوم ورزشی آقای ياراحمدي 44012755 دکتر اميري 44012754  
جغرافيا و علوم محیطی دکتر جمال آبادي 44013198 آقای شاد44013298  
رياضي و علوم کامپیوتر  آقاي دکتر استاجی 44013031
علوم پایه  و پردیس فناوری خانم افضلی 44013149 (علوم پایه)  خانم عاشورنیا 44012492 (پردیس)
فنی مهندسی   آقای مقدم 44012797  
مهندسی نفت و پتروشیمی خانم آذین فر 44012854
 
مهندسی معماری و شهرسازی آقای دلاوری 44013174 آقای وفایی 44012945