جديدترين بخشنامه های وزارت علوم

آیین نامه جدید تحصیل همزمان دانشجویان کارشناسی

الحاقیه آیین نامه جدید تحصیل همزمان

آیین نامه نقل و انتقالات

آئین نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی