لطفا دقت بفرمایید:

  • دانشجویان روزانه می بایست علاوه بر فرم شماره 1  از بین فرمهای  4  و  5  فرم مربوط به دوره و سهمیه ثبت نامی در کنکورسراسری سال ورود به دانشگاه خود را تکميل نموده و پس از بارگزاری در پرتال دانشجویی به آدرس دانشگاه پست نمايند.

  • دانشجویان نوبت دوم (شهریه پرداز) فقط فرم شماره 1 را تکمیل نمایند.

  • ضمنا جهت دریافت مجوز بارگزاری در پرتال دانشجویی با شماره ی 05144012461 تماس بگیرید. 

 

form 1 – 402    //  form 2 – 402     //    .form 3 – 402

.

form 1 – 401    //  form 4 – 401     //    .form 5 – 401

.

form 1 – 400.    //  form 4 – 400     //    .form 5 – 400

.

form 1 – 99.    //  form 4 – 99     //    .form 5 – 99

.

form 1 – 98.    //  form 4 – 98     //    .form 5 – 98

.

form 1 – 97.    //  form 4 – 97     //    .form 5 – 97

.

form 1 – 96.    //  form 4 – 96     //    .form 5 – 96

.

.