شماره تماس مستقیم مدیر گروههای آموزشی رشته های تحصییلی دانشگاه حکیم سبزواری 

پیش شماره دانشگاه حکیم سبزواری 0514401 می باشد.


گروه ادبيات عرب/سيد مهدي نوري کيذوقاني/3782
 گروه ادبيات فارسي/مهيار علوي مقدم/3613
گروه اقتصاد/سيد احسان علوي گروه/3659
گروه آب و هواشناسي/عبدالرضا کاشکی /3808
گروه آمار/مهدی مهدی زاده/3690
گروه تربيت بدني عمومي/رسول زيد آبادي/2761
گروه تکنو لوژي محيط زيست/مجتبي هادوي فر/3827
گروه جغرافيا/مهدی زنگنه/2858
گروه حقوق/علي اکبر حکم آبادي/3757
گروه رياضي کاربردي/مرتضي جعفرزاده/3695
گروه رياضي محض/مهدی وطن دوست /3676
گروه زبان انگليسي/آزيتا اميري/3620
گروه زبان فرانسه/آزاده فسنقري/3644
گروه زيست شناسي/تکتم حجار شوريچه/3575
 گروه سنجش از راه دور gis /مصطفی دستورانی/3070
گروه شيمي/اسماعیل رضایی سرشت /3515
 گروه علوم تربيتي/حسن نودهي/3633
گروه علوم سياسي/علي قربان پور دشتکي/3662
گروه علوم قرآن وتاريخ تشيع/علي يحيايي/3771
گروه علوم مهندسي  /حمیدرضا عزتی پور /2982
گروه فقه و مباني حقوق/جواد خاتمي/3743
گروه فلسفه و حکمت /محمد رضا ارشادي نيا/3750
گروه فيزيک/حميدرضا باغاني/3545
گروه فيزيولوژي و مديريت/رويا عسکري/2763
 گروه کار آفريني و نوآوري/عيسي کهن/3857
گروه مرمت/زینب مرادی/3727
گروه معارف اسلامي/احمد رزم خواه/3775
گروه معماري/هادي باقري سبزوار/3717
گروه مهندسي برق/مصطفي قربان زاده/2966
گروه مهندسي شيمي/حميد حيدرزاده درزي/2865
گروه مهندسي صنایع /جعفر یزدی مقدم/2867
گروه مهندسي کامپيوتر/مينا ملک زاده/2833
گروه مهندسی کامپیوتر فنآوریهای /داوود ذبیح زاده /2849
گروه مهندسي مکانيک/محمد قلي زاده/2804
 گروه مواد ومتالوژي/عليرضا حسيني/2781
گروه مهندسي نفت/علي صنعتي/2858