بخش خواهران:

 • خانم کروژده: 44012588 
 • خانم اخلاصی: 44012589

بخش برادران:

 • آقای ترابی: 44012586
 • آقای کریم آبادی: 44012599

.

سرپرستی خوابگاه ها

برادران:

 • خوابگاه اندیشه 44012460 – 44012461

 

خواهران:

 • خوابگاه بهار 44012465 – 44012466
 • خوابگاه شقایق 44012470
 • خوابگاه مریم 44012469
 • خوابگاه نرگس 44012471
 • خوابگاه ولیعصر 44012463 – 44012464
 • خوابگاه یاس 44012472
 • خوابگاه گلستان 44012468 – 44012467