اداره پذيرش و ثبت نام:

فرایند ثبت نام دانشجویان نوورود

فرایند درخواست میهمانی

فرایند درخواست انتقالی

فرایند درخواست تغییر رشته در دانشگاه

فرایند درخواست تغییر رشته به دانشگاه دیگر

فرایند درخواست انصراف

فرایند درخواست تاییدیه تحصیلات تکمیلی

.

اداره امتحانات:

فرایند درخواست تطبیق ریزنمرات

فرایند درخواست ارسال ریزنمرات

.

اداره فارغ التحصيلان:

فرايند گواهینامه موقت

فرايند صدور دانشنامه