اداره پذيرش و ثبت نام:

فرایند ثبت نام دانشجویان نوورود

فرایند درخواست میهمانی

فرایند درخواست انتقالی

فرایند درخواست تغییر رشته در دانشگاه

فرایند درخواست تغییر رشته به دانشگاه دیگر

فرایند درخواست انصراف

.

اداره امتحانات:

فرایند درخواست تطبیق ریزنمرات

فرایند درخواست ارسال ریزنمرات

.

اداره فارغ التحصيلان:

فرايند گواهینامه موقت

فرايند صدور دانشنامه