همکاران

 

 

 

 

 

مرتضی دلاوری

(مسئول خدمات آموزشی)

Email:m.delavari@hsu.ac.ir

05144013713

 

 

 

 

 

شکیبا دولت آبادی

(کارشناس گروه معماری و مرمت )

Email:shakibadowlatabadi@hsu.ac.ir

05144013714

 

 

 

 

فاطمه مولوی

(مسئول دفتر ریاست)

05144013711