رئیس ادارۀ آموزش دانشکده

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

 آقای مرتضی دلاوری 

 

تلفن: 05144013713