گروه معماری

مدیر گروه: دکتر هادی باقری سبزوار

تلفن:                     ۴۴۰۱۳۱۷۵-۰۵۱
ایمیل:         h.bagheri@hsu.ac.ir