دکتر وحید صدرام                                                  دکتر زینب مرادی                                                 دکتر فاطمه صفار سبزوار
مدیر گروه مهندسی معماری                          مدیر گروه مرمت و حفظ آثار بناهای تاریخی                           مدیر گروه مهندسی شهرسازی
تلفن: 44013723-051                                          تلفن: 44013727-051                                              تلفن: 44013731-051