معرفی کارشناس برنامه ریز دوره های الکترونیکی و آزاد

کارشناس برنامه ریز دوره های الکترونیکی و آزاد

خانم سیما حسین زاده 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 

ایمیل : s.hosseinzadeh@hsu.ac.ir

شماره تماس :05144012879