آموزش GIS مقدماتی

دپارتمان عمران ، معماري و شهرسازي

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مهلت ثبت نام

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

GIS مقدماتي

دکتر رحمان زندی

از پنج شنبه

97/08/24

ساعت 13-9

97-08-23

20

تئوری – عملی

800.000

 

سرفصل های دوره :

1. ژئورفرنس نمودن

 2. دیجیت کردن

 3. خروجی گرفتن

 4. تولید نقشه های شیب

 5. جهت شیب

 6. توپوگرافی

 7. هیپسومتری

توانایی های اکتسابی در پایان دوره برای دانش پذیران :

  • توانایی تولید انواع نقشه های شیب

  • جهت شیب، توپوگرافی، هیپسومتری

  • زمین مرجع نمودن و دیجیت نمودن نقشه ها

 

شماره حساب : 458054126

بانک تجارت مرکزی سبزوار

فرم ثبت نام