اخلاق تدریس

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مهلت ثبت نام

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

اخلاق تدریس

دکتر خسرو باقری

استاد تمام دانشگاه تهران

97/09/28

ساعت 12-8

97/09/27

4 ساعت

تئوری

رایگان

 

فرم ثبت نام