ارتباطات سازمانی

دپارتمان آموزش کارکنان دولت

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مهلت ثبت نام

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

ارتباطات سازمانی

(ویژه کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری)

پنج شنبه 4 بهمن

پنج شنبه 11 بهمن

ساعت 12-8

12

تئوری

رایگان

سرفصل های دوره :

 1. تعاریف و مفاهیم ارتباطات

 2. کارکردهای ارتباطات

 3. راهکارهای برقراری ارتباط با مردم

 4. راهکارهای برقراری ارتباط با سایر سازمانها

 5. عوامل موثر در برقراری ارتباط

 6. روابط داخل سازمانی

 7. مهارتهای برقراری ارتباط موثر درون سازمان

 8. مهارتهای چهارگانه ارتباطات

 9. انواع ارتباط میان فردی

 10. نقش کارکنان دولت در برقراری ارتباط با ارباب رجوع

 11. چگونه با افراد طبق خصوصیات آنها ارتباط ایجاد کنیم

مزایای شرکت در دوره :

 • کاربردی بودن دوره

 • رایگان بودن دوره

 • دریافت گواهینامه معتبر شرکت در کارگاه از دانشگاه حکیم سبزواری

 • درج گواهینامه کارگاه در پرونده آموزش کارکنان

 
 

فرم ثبت نام