زبان انگلیسی پیشرفته (ویژه دانشجویان) اتمام مهلت ثبت نام

دپارتمان زبان های خارجی

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مهلت ثبت نام

زبان انگلیسی پیشرفته (با تمرکز بر 4 مهارت شنیداری، گفتاری، نوشتاری و خواندن)

دپارتمان زبان های خارجی مرکز

یک شنبه و سه شنبه  

ساعت 20-18

اولین جلسه: 98/8/19

32

تئوری

دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری : 1.300.000 ريال

سایر دانشجویان : 1.600.000 ريال

تمدید شد

            تا

   1398/8/22

مزایای شرکت در دوره: 

1. آموزش در محیط دانشگاهی و زیر نظر اساتید هیات علمی دانشگاه

2. دریافت گواهینامه پایان دوره از دانشگاه حکیم سبزواری با قابلیت ترجمه

شماره حساب واریز هزینه دوره :

لطفا هزینه دوره را به یکی از طرق زیر واریز  و  تصویر آن را در فرم ثبت نام بارگذاری نمایید.

شماره حساب : 458054126

شماره شبا : IR240180000000000458054126

شماره کارت مجازی : 7113-0336-8370-5859

بانک تجارت مرکزی سبزوار