علوم پايه و مهندسي

به منظور پرورش نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در صنعت و آزمایشگاه های سراسر کشور و همچنین پاسخ به نیازهای کارفرمایان محترم و آزمایشگاه های مختلف و ارتقای سطح کیفی نیروی کار متخصص ، اين دپارتمان اقدام به برگزاری دوره های عمومی و تخصصی شغل محور در حوزه علوم پايه و مهندسي ، علوم آزمایشگاهی و غیره نموده است. مفاهیم و اصول اساسی و آموزش های ویژه بازار کار این صنایع در دوره های این دپارتمان آموزش داده خواهد شد.