رشته های مجازی

معرفی رشته های کارشناسی ارشد -شیوه آموزش الکترونیکی 

  • حقوق خصوصی 

  • مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت 

  • مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب 

  1. سرفصل دروس رشته حقوق خصوصی 

  2. سرفصل دروس رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت 

  3. سرفصل دروس رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب