شیوه نامه اجرايي

شیوه نامه اجرايي دوره های آموزش آزاد

یکی از سیاست هاي اصلی وزارت علوم ، توسعه آموزش عالی معطوف به اشتغال و آموزش مادام العمر است. آموزش هاي عالی آزاد یکی از مهمترین راهکارهاي تحقق این سیاست است ؛ در این خصوص با توجه به مفاد آیین نامه دوره هاي آموزش عالی آزاد« شیوه نامه ذیل با توجه به شرایط داخلی دانشگاه به منظور اطلاع و بهره برداري ابلاغ می شود. در این شیوه نامه دانشگاه حكيم سبزواري به اختصار دانشگاه و موسسات و اشخاص طرف قرارداد اعم از داخلی یا برون سازمانی به اختصار مجري نامیده می شوند .

 • آموزشهاي عالی آزاد به رده اي از آموزشهاي غیر رسمی اطلاق می شود که داراي ویژگیهاي زیر باشد :

الف) در سطح آموزش عالی (بالاتر از سطح متوسط) و به منظور افزایش مهارتهاي شغلی و یا ارتقاي دانش تخصصی در دوره زمانیِ کمتر از یک سال طراحی شده باشد؛

ب) محتواي دوره هاي ارائه شده به طور کامل منطبق بر سرفصل دوره هاي رسمی آموزش عالی در مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري نباشد بلکه دوره هاي مکمل باشد که به صورت کوتاه مدت برگزار میشود. بنابراین استفاده از نام، محتوا و زمان مصوب دوره هاي آموزش عالی رسمی مجاز نیست.

 • دوره هاي آموزش عالی آزاد به هیچ نوع مدرك رسمی دانشگاهی و یا معادل، همتراز و مشابه آن منجر نمی شود و دانشگاه صرفا مجاز است مطابق ضوابط دفتر آموزشهاي آزاد وزات متبوع، گواهینامه اي را به دانش آموختگان دوره اعطا کند.

 • با توجه به بروز مشکلات ثانوي، از کاربرد و اطلاق واژگان نظام آموزش رسمی مانند دانشجو، نیمسال، واحد و . . . اجتناب شود و به جاي آنها از واژه هاي دانشپذیر، دوره و ساعت استفاده گردد.

 • نیازسنجی، طراحی و پیشنهاد دوره هاي آموزش عالی آزاد بر عهدة اعضاي هیأت علمی و متخصصان دانشگاه است.

 • براي شرکت در دوره هاي آموزش عالی آزاد، داشتن مدرك تحصیلي حداقل ديپلم الزامي است و حضور در این دوره ها منجر به صدور معافیت تحصيلي از نظام وظیفه نیست. علاوه بر این به دلیل غیر رسمی بودن نظام آموزشی، گواهی اشتغال به تحصیل در این نظام معنایی ندارد.

 • لازم است دانشگاه در عقد قرارداد با مجري به نکات فوق توجه و از عقد قرارداد با شرکتها و دانشگاه هاي مجعول احتراز کند. موکدا توصیه میشود در ارائه آموزشهاي آزاد از عقد قرارداد با شرکتهاي واسطه خودداري شود و از داوطلبان به طور مستقیم نام نویسی شود و شرایط دوره (بویژه نوع گواهی) به اطلاع آنان رسانده شود.

 • برگزاري هر دوره آموزش عالی آزاد مستلزم کسب مجوز برگزاري دوره از دفتر آموزشهاي آزاد وزارت است.

 • برگزاري دوره هاي آموزشی اعم از کارگاه ها، دورههاي آمادگی پیش دانشگاهی، تقویتی آمادگی کنکور، المپیاد و آزمون در دانشگاه فقط با اخذ مجوز کتبی از معاونت آموزشی دانشگاه میسر می باشد.

 • مجري باید حداقل دو هفته قبل از برگزاري دوره درخواست کتبی خود را (فرمهاي مربوطه) که حاوي اطلاعات کامل از چگونگی برگزاري، تعداد شرکت کنندگان (مدعو و غیر مدعو)، عنوان و محورهاي مورد بحث، تاریخ و مدت زمان دوره می باشد به ضمیمه درخواست خود به مركز آموزشهاي آزاد ارائه نماید. درخواست طی یک هفته بررسی و پاسخ ارائه می شود.

 • میزان حق الزحمه استاد ، بنابر عمومی یا تخصصی بودن دوره در شوراي آموزشهاي آزاد با توجه به پارامترهایی از قبیل نوع دوره، تعداد اساتید موجود در این زمینه و دیگر پارامترها، محاسبه خواهد شد.

 • کلیه امور مربوط به تنظیم قرارداد و صدور مجوز دوره آموزشی پس از هماهنگی با واحد اجرایی مربوط، توسط معاونت آموزشی دانشگاه صورت می گیرد.

 • درآمدهاي حاصل از هر قرارداد و حق ثبت نام هر دوره آموزشی به حساب جاري درآمدهاي اختصاصي دانشگاه حكيم سبزواري نزد بانك تجارت واریز می گردد.

 • واگذاري فضاي آموزشی دانشگاه براي اجراي کلاس و آزمون براي موسسات دولتی و خصوصی بدون کسب مجوز از معاونت آموزشی ممنوع میباشد. همچنین در صورت واگذاري فضاي آموزشی، مسئولیت حفظ و نگهداري اموال و تجهیزات دانشگاه بر عهده مجري خواهد بود و در صورت بروز هرگونه خسارت مسئولیت آن متوجه مجري میباشد.

 • مدعوین و مراجعه کنندگان به دانشگاه باید شئونات اسلامی و قوانین و مقررات دانشگاه را مطابق آیین نامه مربوط رعایت کنند و مسئولیت آن به عده مجري میباشد.

 • هرگونه تخلف از مفاد این شیوه نامه مشمول مقررات جاري دانشگاه و آموزش عالی می باشد.