قوانين و مقررات

قوانين و مقررات آموزشي دوره های آزاد

 

 1. رعايت پوشش اسلامي و موازين اخلاقي و اجتماعي براي كليه افراد در محيط آموزشي الزامي مي باشد.

 2. حضور دانش پذیران دركلاس قبل ازحضور استاد الزامي است.

 3. حضور افراد غير از دانش پذیران در كلاس ممنوع است.

 4. استفاده از تلفن همراه در كلاس درس مجاز نمي باشد.

 5. روز و ساعت تشكيل كلاس بعد از شروع دوره و پس از هماهنگی دانش پذیران با استاد درس و در صورت تایید گروه قابل تغيير مي باشد.

 6. دانش پذیران موظف به حضور منظم در كلاس ها طبق برنامه اعلام شده ازسوي گروه مي باشند.

 7. دانش پذیران فقط مجازند تا حداکثر یک چهارم کل دوره ، برای دوره های بیشتر از 4 جلسه غیبت نمایند و غیبت بیشتر از سقف فوق و همچنین یک جلسه غیبت در دوره های کمتر از 4 جلسه، سبب محرومیت از آزمون خواهد شد.

 8. اعطاي گواهي پايان دوره منوط به كسب امتيازات لازم و رعایت مفاد و آیین نامه های مرکز  و تسويه حساب كامل خواهد بود.

 9. شركت در آزمون مجدد مستلزم پرداخت 25% شهريه كل دوره مي باشد.

 10. دانش پذيران مي بايست تا پيش از برگزاري هر دوره نسبت به تسويه حساب كامل آن دوره اقدام نمايند .

 11. در صورت عدم برگزاري دوره توسط اين مركز ، كل شهريه پرداختي برگشت داده خواهد شد .

 12. در صورت اعلام انصراف پيش از برگزاري دوره 85% شهريه و در صورت اعلام انصراف پس از حضور در اولين جلسه 75% شهريه عودت داده خواهد شد . پس از حضور در دومين جلسه نيز امكان عودت شهريه وجود ندارد .

قوانين دوره هاي آموزشي آزاد در حال تكميل شدن مي باشد .