معرفی رئیس گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد

رئیس گروه آموزش های الکترونیکی و ازاد 

جناب آقای هادی کیخسروی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 

سوابق کاری :