آشنایی با قوانین مزایده و مناقصه

 

دپارتمان آموزش کارکنان 

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

توضیحات

مهلت ثبت نام 

آشنایی با قوانین مزایده و مناقصه

 متعاقبا اعلام می گردد

 

*

*

حضوری

*

*

فرم ثبت نام