ارتقا سلامت اداری

 

دپارتمان آموزش کارکنان 

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

توضیحات

مهلت ثبت نام 

ارتقا سلامت اداری

 متعاقبا اعلام می گردد

 

*

*

حضوری *

*

 

فرم ثبت نام