دپارتمان آموزش کارکنان 

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

توضیحات

مهلت ثبت نام 

دوره آموزشی اکسل پیشرفته 

 سرکار خانم مهندس عاشورنیا

 

یک شنبه و سه شنبه ها

تاریخ اولین جلسه :27 آذرماه 

ساعت 12 الی 14 

دانشکده جغرافیا 

12 ساعت

حضوری

اتمام مهلت ثبت نام