گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد با همکاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در نظر دارد کارگاه هایی با عناوین زیر جهت آشنایی کارشناسان ومدرسین آزمایشگاه ها و کارگاه ها و نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مسائل ایمنی در آزمایشگاه ها و کارگاه ها به صورت حضوری برگزار نماید. با عنایت به این که مطابق با مصوبات کمیته ی ایمنی دانشگاه شرکت در این کارگاه ها و همچنین ارائه ی گواهی نامه حضور در کارگاه های ایمنی برای اخذ واحد های آزمایشگاهی جهت تدریس و نیزاستفاده از خدمات آزمایشگاهی از این پس الزامی است.لذا متقاضیان گرامی حائز شرایط نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .

مکان برگزاری : دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده تربیت بدنی 

شرکت در کارگاه ها  برای دانشجویان کارشناسی توصیه می شود .