دپارتمان علوم پایه 

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه  و محل برگزاری

توضیحات

مهلت ثبت نام قطعی 

آشنایی با روش های عصاره گیری

از گیاهان دارویی 

 

دکتر بهنام مهدوی 

بخش تئوری : 4 تیرماه 

 

بخش عملی :5 تیرماه 

 

10 ساعت 

حضوری 

* اتمام مهلت ثبت نام