گروه مهندسی عمران

سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه

اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی عمران

(پیش شماره 4401-051 برای تلفن ها لازم است)

دکتر حمید اسکندری
زمینه پژوهشی: تکنولوژی بتن، مکانیک شکست، هوش مصنوعی
مرتبه علمی: دانشيار
شناسه علمی:
پست‌الکترونیک: h.eskandari@hsu.ac.ir
تلفن تماس:  2789
شماره اتاق: 

دکتر حسين بخشي
زمینه پژوهشی:
مرتبه علمی: دانشيار
شناسه علمی:
پست‌الکترونیک: h.bakhshi@hsu.ac.ir
تلفن تماس: 
شماره اتاق: