فرم های دکتری


فرم های دکتری

 

تمامی کاربرگ های زیر بایستی توسط دانشجو تکمیل شده و توسط افراد یا مراجع مشخص شده تایید شوند.

 

تعیین استاد راهنما

 گزارش پیشرفت تحصیلی

تقاضا ارزیابی جامع دکتری

ارزیابی جامع دکتری -مقاله

 صورت جلسه ارزیابی جامع دکتری

تقاضای دفاع از پیشنهادیه دکتری

فرم پیشنهادیه رساله دکتری

صورت جلسه دفاع پیشنهادیه

تقاضای دفاع دکتری

 ارزشیابی دفاع دکتری

 صورتجلسه دفاع دکتری

فرم تایید مقالات برگزاری جلسه دفاع

 فرم صلاحیت عمومی ویژه دانشجویان استعداد درخشان

شیوه نامه ی فرصت مطالعاتی دکتری

فرم ۱۰۱- فرصت مطالعاتی

فرم ۱۰۲- فرصت مطالعاتی

فرم ۱۰۳- فرصت مطالعاتی

فرم ۱۰۴- فرصت مطالعاتی