فرم های دکتری


فرم های دکتری

تمامی کاربرگ های زیر بایستی توسط دانشجو تکمیل شده و توسط افراد یا مراجع مشخص شده تایید شوند.

 

تعیین استاد راهنما

 گزارش پیشرفت تحصیلی

تقاضا ارزیابی جامع دکتری

ارزیابی جامع دکتری -مقاله

 صورت جلسه ارزیابی جامع دکتری تقاضای دفاع از پیشنهادیه دکتری
فرم پیشنهادیه رساله دکتری صورت جلسه دفاع پیشنهادیه تقاضای دفاع دکتری
صورتجلسه دفاع و ارزشیابی پایان نامه دکتری
فرم تایید مقالات برگزاری جلسه دفاع
 فرم صلاحیت عمومی ویژه دانشجویان استعداد درخشان

شیوه نامه ی فرصت مطالعاتی دکتری

فرم ۱۰۱- فرصت مطالعاتی

فرم ۱۰۲- فرصت مطالعاتی

فرم ۱۰۳- فرصت مطالعاتی

فرم ۱۰۴- فرصت مطالعاتی