گروه مهندسی مکانیک و هوافضا

سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه

اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی مکانیک و هوافصا

(پیش شماره 4401-051 برای تلفن ها لازم است)

دکتر عباس احسانی سرشت
زمینه پژوهشی: دینامیک و کنرل، رباتیک، ربات های توان بخشی ربات های پیوسته

مرتبه علمی: استادیار
شناسه علمی:
پست‌الکترونیک: a.ehsaniseresht@hsu.ac.ir
تلفن تماس:  2816
شماره اتاق:  120

دکتر احسان اعتمادی
زمینه پژوهشی:سازه های هوشمند، پلاستیسیته،مکانیک ضربه، روش اجزاء محدود
مرتبه علمی: دانشیار
شناسه علمی:
پست‌الکترونیک: etemadi@ hsu.ac.ir
تلفن تماس:  2869

شماره اتاق:  122

دکتر احسان امیری راد
زمینه پژوهشی:سیستم های انرژی، جریان دوفازی، مدلسازی لتیس بولتزمان، جریان تراکم پذیر
مرتبه علمی: دانشیار
شناسه علمی:

پست‌الکترونیک: a.amirirad @ hsu.ac.ir
تلفن تماس:  2812

شماره اتاق: 124

دکتر محسن تقی زاده
زمینه پژوهشی: کامپوزیت، المان محدود، کمانش، میکروکانتینیوم
مرتبه علمی: استادیار
شناسه علمی:
پست‌الکترونیک: m.taghizadeh@hsu.ac.ir

تلفن تماس:  2807
شماره اتاق: 117

دکتر رضا حسن زاده قاسمی
زمینه پژوهشی: کنترل شناورها، کنترل ربات های پرنده،طراحی عملگرهای زیستی، دینامیک مولکولی
مرتبه علمی: دانشیار
شناسه علمی:
پست‌الکترونیک:
تلفن تماس: 2813

شماره اتاق:  119

دکتر عبدالامیر خوشنویس
زمینه پژوهشی: آیرودینامیک تجربی، توربولانس، سیالات تجربی،لایه مرزی
مرتبه علمی: استاد
شناسه علمی:
پست‌الکترونیک: Khoshnevis@ hsu.ac.ir
تلفن تماس: 2808
شماره اتاق: 128

دکتر علی دادرسی
زمینه پژوهشی:
مرتبه علمی:
شناسه علمی:
پست‌الکترونیک:
تلفن تماس: 2805

شماره اتاق: 122

دکتر مهدی دیمی دشت بیاض
زمینه پژوهشی: انرژی، جریان های انتقال، اگزرژی، سیکل های سرمایش
مرتبه علمی: دانشیار
شناسه علمی:

پست‌الکترونیک: mahdi.deymi @ gmail.com
تلفن تماس: 2814
شماره اتاق: 125

دکتر رضا سهیلی فرد
زمینه پژوهشی: بیومکانیک سلولی و مولکولی، بیومکانیک ایمپلنت، تحلیل به روش اجزاء محدود
مرتبه علمی: دانشیار
شناسه علمی:
پست‌الکترونیک: r.soheilifard@hsu.ac.ir
تلفن تماس: 2817
شماره اتاق: 123

دکتر امیررضا عسکری
زمینه پژوهشی: دینامیک اجسام تغییر شکل پذیر، ارتعاشات غیر خطی، مکانیک مواد مکب، سیستم های نانومیکرو الکترومکانیکی
مرتبه علمی: استادیار
شناسه علمی:
پست‌الکترونیک:ar.askari@hsu.ac.ir
تلفن تماس:
شماره اتاق: 122

دکتر یدالله علی نیا
زمینه پژوهشی: مکانیک تماس،مخازن تحت فشار،وصله های کامپوزیتی، MEMS/NEMS
مرتبه علمی: دانشیار
شناسه علمی:
پست‌الکترونیک: y.alinia@hsu.ac.ir
تلفن تماس: 2810
شماره اتاق: 121

دکتر محمد قلی زاده
زمینه پژوهشی:انرژی، سیستم بیوگاز، پیل سوختی، آب شیرین کن خورشیدی
مرتبه علمی: استادیار
شناسه علمی:
پست‌الکترونیک: m.gholizadeh@hsu.ac.ir
تلفن تماس: 2804
شماره اتاق: 129

دکتر اسماعیل لکزیان
زمینه پژوهشی: جریان دوفازی، انرژی های نو، حل تحلیلی،CFD
مرتبه علمی: دانشیار
شناسه علمی:
پست‌الکترونیک: e.lakzian@hsu.ac.ir
تلفن تماس: 2818
شماره اتاق: 126

دکتر سیدعلی هاشمیان
زمینه پژوهشی: ارتعاشت، بهینه سازی، تحلیل تلرانسی،CAD/CAM/CAE
مرتبه علمی: دانشیار
شناسه علمی:
پست‌الکترونیک: a.hashemian@hsu.ac.ir
تلفن تماس: 2819
شماره اتاق: 117