در قالب قرارداد ارتباط با صنعت بين شهرداری سرایان و دانشگاه حکیم سبزواری ” تهیه و تنظیم برنامه راهبردی-عملیاتی شهر سرایان ”  به  آقای دکتر هادی سلیمانی مقدم عضو هیات علمی  گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی دانشگاه حکیم سبزواری سپرده شد.

دکتر سلیمانی مقدم در خصوص این قرارداد به روابط عمومی دانشگاه گفت: از آنجا که اصلی ترین وظیفه مدیریت شهری، ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و به طور کلی افزایش کیفیت زندگی ساکنان است. تعدد خدمات ارائه شده توسط مدیریت شهری و محدودیت منابع موجود ضرورت دارا بودن برنامه برای شهر و مدیریت شهری را دو چندان می کند. برنامه ریزی، خط مشی مدیرت شهری را در افق زمانی مشخص و تعیین کرده و حرکت در جهت دستیابی به چشم انداز مورد نظر را هدفمند نموده و از اتلاف زمان، انرژی و هزینه جلوگیری خواهد کرد. علیرغم مزیتهای  بسیار برنامه ریزی، به دلایل مختلف از جمله عدم تهیه برنامه ها به صورت راهیردی و عدم ارتباط برنامه های بلند مدت با برنامه های کوتاه مدت، برنامه های شهرداری با کاستی هایی مواجه هستند، از این رو، برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه شهری جهت پاسخگویی به نیاز مدیریت شهری و تدوین برنامه ای فرگیر در کنار برنامه های توسعه شهری متداول در ایران مورد توجه قرار گرفته است

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: در انجام مطالعات و تدوین این طرح، ملاک عمل و شرح خدمات مورد تایید، دستورالعملی است که توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در آبان ماه 1394 تهیه و ارائه شده است. در این دستور العمل، فرایند برنامه در دو سطح راهبردی و عملیاتی تهیه گردد. در سطح راهبردی، دو جایگاه متمایز برای برنامه ریزی در سطح شهر و شهرداری مشخص شده است که بایستی بر اساس آن، برنامه راهبردی شهر و برنامه ی راهبردی شهرداری تدوین گردد و در بخش عملیاتی، برنامه ی عملیاتی شهرداری برای دوره زمانی 5 ساله تدوین می گردد.

این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به دستاوردهای موردانتظار از اجرای پروژه اشاره کرد در پایان تهیه طرح انتظار می رود چشم انداز توسعه شهر برای مدیران شهری بخصوص شهرداری محل مشخص گردد و مسئولین مدیریت شهری با آگاهی بیشتر نسبت به راهکارهای توسعه شهر، در عمل به سمت تحقق آنها گام بردارند.