سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر هادي سلیمانی مقدم عضو هیات علمی گروه برنامه ریزي جغرافیایی روستایی و شهري دانشگاه را به عنوانسـرپرست مـدیریت برنامه، بودجه، تحول اداري و بهره وري“منصوب کرد.