ارتقاء دکتر غلام عباس فلاح قالهری عضو هیات علمی گروه آب و هواشناسی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی به مرتبه استاد تمامی 

ارتقاء دکتر حسن ملوندی عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشکده جغرافیا و علوم محیطی به مرتبه دانشیاری

ضمن تبریک فراوان به هر دو بزرگوار، سلامت و بهروزی وکامیابی  روز افزون برای این عزیزان و سایر اعضای محترم هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی را از درگاه پروردگار متعال خواستاریم.