به استحضار کلیه دانشجویان ارجمندی که ( در تمام مقاطع تحصیلی) متقاضی انتقال و یا میهمانی هستند می رساند، سامانه سجاد ( https://portal.saorg.ir ) جهت ثبت درخواست متقاضیان دارای شرایط خاص، از تاریخ اول اردیبهشت لغایت 31 اردیبهشت 1401فعال خواهد بود.

متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس فوق نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت درخواست اقدام نمایند.