طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر رضا خسروبیگی دانشیار دانشکده جغرافیا به عنوان“رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی” منصوب شد.