مدیریت همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان خارجی

دکتر صدیقه نصری فخر داود

مدیر همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان خارجی

رشته تحصیلی:سیاست گذاری عمومی

رتبه دانشگاهی: عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی- استادیار

تلفن: 44012666-051

ایمیل: s.nasri@hsu.ac.ir