معرفی همکاران

 

نسرین علی آبادی

سمت:

  • کارشناس همکاری های علمی بین المللی

تحصیلات: کارشناسی ارشد برنامه ریزی

تلفن: 44012665-051

ایمیل: n.aliabadi@hsu.ac.ir

ابراهیم طالبی

سمت:

  رییس اداره دانشجویان غیر ایرانی

تحصیلات: کارشناسی کامپیوتر

تلفن: 44012667-051

ایمیل:talebi@hsu.ac.ir

حسن پورسعیدی

سمت:

  • کارشناس امور بین الملل دانشگاهی

تحصیلات: کارشناسی علوم سیاسی

تلفن: 44012669-051

ایمیل:h.poursaeedi@hsu.ac.ir